آقای بهزاد مجدی نسب

فرزند خواجه عبدالمجید فرزند حاج حاجی محمد

نام همسر : خانم فردیس مجدی زاده فرزند عبدالامیر