بر اساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور تا کنون تعداد ۱۲میلیون و ۵۷۸هزارو ۱۴۳ نفر با نام حضرت فاطمه(س) و القاب ایشان در این پایگاه ثبت شده‌اند.

به گزارش دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل، براساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور نام فاطمه ۴میلیون و ۷۵هزارو ۸۵ بار در این پایگاه به ثبت رسیده است.

همچنین نام‌های زهرا ۲میلیون و ۷۸۲هزارو ۱۸۲ بار ، مرضیه ۴۷۷هزارو ۳۴بار ، صدیقه ۴۲۸هزارو ۸۱۰ بار ، طاهره ۴۰۰هزارو ۶۷بار ، راضیه ۲۳۲هزارو ۳۱۶ بار ، فاطمه‌زهرا ۶۷هزارو ۹۹۰ بار ، زکیه ۳۱هزارو ۷۷۹ بار و مبارکه ۶هزارو ۹۹۸ بار از فراوانترین نام‌های حضرت فاطمه(س) است که در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.

براساس این آمار ایرانیان نام‌های معصومه یک میلیون و ۲۲۵هزارو ۶۳۱بار ، زهره ۳۳۸هزارو ۲۲۲بار ، بتول ۲۳۵هزارو ۵۹۵ بار ، طیبه ۲۲۱هزارو ۵۲۶بار ، فریده ۲۱۱هزارو ۵۱۵بار ، مهدیه ۱۹۸هزارو ۸۴۱بار ، ریحانه ۱۷۶هزارو ۵۴۶بار ، سعیده ۱۳۱هزارو ۶۵بار ، صفیه ۱۱۰هزارو ۹۶۸بار و کوثر ۱۱۰هزارو ۷۶ بار برای فرزندان خود انتخاب کرده‌اند که در پایگاه اطلاعات جمعیت ثبت شده است.

همچنین نام‌های حبیبه ۷۳هزارو ۷۳بار ، حکیمه ۷۰هزارو ۶۶۹بار ، حدیثه ۶۳هزارو ۴۴۵بار ، عالیه ۶۰هزارو ۲۸۵بار ، کوکب ۵۹هزار ۳۳بار ، رحیمه ۵۲هزارو ۳۳۸بار ، حوریه ۴۹هزارو ۱۱۴بار ، حنا ۴۸هزارو ۶۸۷بار ، حانیه ۳۸هزارو ۱۰۷بار ، مطهره ۳۶هزارو ۶۰۸بار ، انسیه ۳۵هزارو ۱۵۱بار ، عارفه ۳۲هزارو ۷۷ بار وحیده ۳۱هزارو ۷۰۰بار ، رضیه ۲۵هزارو ۲۴۱بار و حسنا ۱۹هزارو ۳۴۳ بار از دیگر القاب حضرت زهرا (س) است که در این پایگاه به ثبت رسیده است.

از دیگر القاب ایشان که در این پایگاه به ثبت رسیده می‌توان به نام‌های صابره به تعداد ۹هزارو ۵۷بار ، حورا ۸هزارو ۲۶۷بار ، نوریه ۷هزارو ۸۶بار ، کریمه ۵هزارو ۷۰بار ، رشیده ۳هزارو ۷۶۴بار ، عالیه ۳هزارو ۱۷۳بار ، فاضله ۲هزارو ۲۲۹بار ، تقیه هزارو ۴۱۰بار ، سیده هزارو ۲۵۶بار ، شهیده ۹۴۱بار ، صادقه ۶۳۵بار ، مومنه ۴۶۶بار ، علمیه ۱۰۸بار ، نقیه ۹۵بار ، محموده ۹۱بار ، مبشره ۸۰بار ، حره ۶۰بار ، راکعه ۱۷ بار ، ملهمه ۴بار و صدوقه ۳ بار اشاره کرد.