در ادامه قتل ناجوانمردانه مرحوم نظام مجدی قول داده بودم بیشتر بگویم در این نوشتار به بررسی اختلافات ریشه دار بین دو گروه حیدری ها ونعمتی ها خواهم گفت
متاسفانه در کشور های جهان سوم همیشه اختلافات مردمی چه ازنظر دینی وچه از نظر سیاسی رواج داشته ونمی دانم اینگونه اختلافات در چه زمانی از بین خواهند رفت از زمان تشکیل صفویه این اختلافات شروع گردید وتا کنون ادامه دارد ودر هر برهه از تاریخ به یک نوعی افراد این کشور را مقابل هم قرار داده است اختلافات دو فرقه حیدری ها ونعمتی ها از بدو پیدایش آنها تا چند سال بعد از سقوط دکتر مصدق موید این موضوع است ومتاسفانه تاریخ نیز هیچگونه عبرتی برای نسل های بعدی نبوده است برای مثال کشتن مردم بیگناه دزفول در سال حزبی چه ثمری داشت وچه کسانی از این جنگ بی ثمر فایده بردند با چند نفر از کسانی که در آنزمان طرفدار دکتر گوشه گیر بودند واکنون در دوران کهولت به سر می برند ودر آنزمان غرور وجوانی وتعصب واز همه مهمتر اشراف نداشتن به مسائل سیاسی وکشوری چشم وگوش آنها را بسته بود صحبت نمودم تمامی آنها خود را بازیجه امیال اشخاصی می دانستند که در آنزمان منافعشان در خطر بود در کتاب کمالی نامه مرحوم علامه کمالی که خودشان در آن موقع یکی از همین افراد بوده است به این نکته اشاره نموده واین کار خود را شور جوانی دانسته اند جریان کشتار مردم بیگناه ایران در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲نیز به خاطر اختلافات آیت الله کاشانی ودکتر مصدق بود که به خاطر دودستگی مردم بوجود آمد وسیل خون در تهران براه انداختند جریان ضرب وشتم مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نیز به همین منوال بود قتلهای زنجیره ای در زمان ریاست جمهوری آقای حاتمی نیز از این مجراآب میخورد وتا زمانی که فرهنگ سیاسی مردم بدینسان باشد این در بر همین پاشنه خواهد چرخید وچه زیبا است که این اختلافات را دور بریزیم ومانند مردم کشورهای اسکاندیناوی به دور از هر گونه تفرقه زندگی شیرینی را تجربه نماییم