عید سعید فطر را به تمامی افراد خاندان مجدی ووابستگان محترمشان تهنیت می گویم وابیاتی چند به زبان دزفولی برایتان به عنوان عیدی تقدیم می دارم
عزیزون مژدیون ای مه درومه مجدی های عزیزاین ماه در آمد
صوبا عیده دگه شوال درومه فردا عید است چون ماه در آمد
خوری نون شیر وفرنی پی کولیچه نان شیر وفرنی با کلوچه بخورید
ونی می اشکماتون نون تازه داخل شکماتون نان تازه بگذارید
ناهارتون هم بوه بن گو برشته ناهارتون هم بادنجان سرخ کرده باشد
دوماش هم تلپنی سالات تازه بعدش هم سالاد تازه بخورید
بعده بن گورووی می ته شوادون بعد از خوردن بادنجان به ته شوادون بروید
دوسی ساعت منی می شوادون دو سه ساعت در شوادون بمانید
دم پسین خوری چویی تازه هنگام عصر چای تازه بخورید
دوتا گالشت کنی دروازه بازه دوتا آروغ بزنید راه باز است!!
سر شوم هم خوری باقله توحه شام هم باقلا پخته بخورید
اگر جا داشت گد ت خربیزه بازه اگر شکمت جا داشت خربزه باز شده موجود است
دو صد سال دگه زنده منایی دوصد سال دیگر زنده بمانید
سر هر سال حسن عیدی میاره سر هر سال حسن عیدی می آورد
ایشه لا هی سالوم بایه انشاءالله همیشه سالم باشید

حق یارتان با د