بوکسوری روسی به نام ” نیکولای والوئف ” به عنوانشناخته شده است.

6017983553568849349

چهره مخوف و قامت دو متری این ورزشکار سبب شده وی به عنوان ترسناک ترین ورزشکار معرفی شود.

به تازگی تصویری از این ورزشکار در کنار خانواده اش، در فضای مجازی منتشر شده است.

28008jamnews_ir016 28008jamnews_ir4