به اطلاع می رسانم که حاجیه خانم ملکه مجدی فرزندحاج حسین بعد از گذشت دوماه بستری بودن در بیمارستان مرخص شدتد و به منزل بازگشته اند از خداوند منان در این سال نو برای ایشان سلامتی و تندرستی را خواهانیم.
در آخر اینجانب از جانب خاندان بزرگ مجدی از دخترخوبشان راضیه خانم بخاطر اینکه در این مدت حق فرزندی خود را در حق مادرشان ادا کردندو لحظه ای مادرخود را تنها نگذاشتند تشکر و قدر دانی می نمایم.