شما چه قدر به تلفن همراه خود نزدیک هستید؟ آیا مهرومحبتی را که به تلفن همراه خود می کنید به همسر خود نیز ابراز می نمایید؟پس اجازه بدهید بگویم اگر آن گونه که با تلفن همراهتان برخورد می کنید با همسرتان برخورد می کردید اکنون خوشبخت ترین فرد دنیا بودید اگر با عقیده من مخالف هستید به مطالب زیر توجه نمایید
به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می نمایم وشما نیز موارد دیگر را بگویید
۱-اگر هر روز شارژش می کردید
۲-در روز از همه بیشتر با او صحبت می کردید وپای صحبت هایش می نشستید
۳-پیغام هایش را دریافت می کردید
۴-پول خرجش می کردید برایش زیور آلات می خریدید دورش یک محافظ محکم می کشیدید
۵-در نبودش احساس می کردید چیزی کم دارید
۶-حاضر نبودید کسی نزدیکش شود
۷-حتی مطالب خصوصی تان را به حافظه اش می سپردید
۸-همیشه وهمه جا همراهتان بود حتی در اوج تنهایی
۹-غیر از خودتان به کسی اجازه دست زدن به آنرا نمی دادید
۱۰-سعی می کردید همیشه بهترین باشد
۱۱-زیباترین مطالب را در حافظه اش جا می دادید
۱۲-برنامه ریزیهای روزانه خود را با آن تنظیم می کردید
۱۳-با صدای دل انگیزش از خواب بیدار می شدید
۱۴-باآوای دل نشینش به خواب می رفتید
………….
………..
……….
واگر همیشه …..همراه اولتان بود…..وای که چی می شد
با داشتن یک همسر خوب ومهربان هیچکس تنها نیست