تمام خاندان مجدی و وابستگان بانو حاج پروین کویتی پور یا بهتراست بگویم بانو حاج پروین پرورش را میشناسیم . نیازی به معارفه ی بیشتر نیست این مادر سه شهید (علیرضا ،محمدرضا وحمیدرضا ) مثل خورشیدی در آسمان افتخارات نه تنها خاندان که کشورعزیزمان ایران میدرخشد.این روزها خدا با دادن هدیه ای کوچک و لطیف به خانواده ی پرورش نور و شادی عطا کرده و نوه ی حاج مژگان خانم و نتیجه ی حاج پروین  مایه ی سرور وشادی دلهای همه مان شده است .ضمن عرض تبریک  قدم نورسیده از  خدا می خواهیم تا این شادیها را روز افزون کند  الهی آمین.