در تاریخ پنجم مردادماه ۱۳۹۱ در ساعتی که تمام روزه داران در حال افطار بودند خداوند یک ریحانه ی بهشتی را به زمین فرستاد .

ریحانه ی کوچک دومین نوه ی خانم راضیه مجدی نسب فرزند مرحوم حاج نورعلی مجدی نسب و نیز دومین نتیجه ی این مرحوم است .

ریحانه فرزند خانم عاطفه حلاجی دومین دختر خانم راضیه مجدی نسب است .

از طزف خاندان بزرگ مجدی تولد ریحانه خانم را به خانواده محترمشان تبریک عرض می نماییم .