پریماه خانم شیخ نجدی فرزند هادی و اسما شیخ نجدی نوه حاج محمد و حاج حمید شیخ نجدی نتیجه حاج عبدالحسین شیخ نجدی چشمان زیبای خود را به جهان هستی گشود. این زیبا روی، چهاردهمین نتیجه حاج عبدالحسین هم هست. انشاالله که سالم و صالح و شاد و خوشبخت باشه تا همیشه.

 

 

 

 

 

Screen Shot 2015-04-19 at 11.30.03 AM