به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، بهروز جنت افزود: با توجه به دستور وزیر بهداشت نسبت به بررسی آب های معدنی و نیز اقدامات موثر سازمان غذا و دارو نسبت به جمع آوری و توقف خط تولید برندهای آلوده، این اقدام در اولویت برنامه های سازمان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس و طبق بررسی های به عمل آمده، خط تولید آب معدنی «دماوند» به علت رعایت نکردن قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو و نیز تمکین نکردن به مقررات متوقف شد.
جنت ادامه داد: با توجه به اینکه در برسی آب های معدنی به برندهای آلوده تذکر داده شده بود که خط تولید خود را متوقف کنند، متاسفانه این شرکت بدون توجه به فعالیت خود ادامه داده بود که به همین دلیل و با حضور بازرسان سازمان غذا و دارو خط تولید این آب معدنی متوقف شد.
وی یادآور شد: سازمان غذا و دارو در موضوع سلامت، جامعه و مردم را در اولویت قرار داده و با کسانی که کوچکترین تخلفی را داشته باشند به شدت برخورد می شود.
سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک ماه پیش، سازمان غذا و دارو را مکلف به انجام بررسی های جامع نگر درمورد آب های معدنی، آشامیدنی و بسته بندی کرد و اکنون پس از پایان مهلت مقرر، آب های معدنی آلوده از سطح بازار جمع آوری شده اند.