• انسانها همه سخت گیرند ، اما انسان بزرگ به خود سخت می گیرد و انسان حقیر به دیگران
  • هر آفرینشی دوبار اتفاق می افتد : یک بار ذهنی و یک بار عینی
  • عدم انتخاب هم نوعی انتخاب کردن است .
  • آدم ها علی رغم تفاوت هایشان خیلی شبیه به هم هستند و همگی خیال می کندد با مشکلات عجیب و غریبی سر و کار دارند .
  • فرد هدف دار هر حادثه ای را به نفع هدفش تعبیر و تفسیر می کند .
  • انسانهایی که در گذشته زندگی می کنند انسانهایی افسرده هستند و انسانهایی که در آینده زندگی میکنند انسانهای مضطربی هستند و انسانهایی که در حال زندگی میکنند انسانهای آرامی هستند .

برگرفته از آخرین کتابی که خواندم … پرواز عقابها نوشته ی امیرحسین مظاهری