>

حاج اسماعیل مجدی نسب
نام پدر:خواجه محمدعلی
نام مادر:نصرت فرزند خواجه مندنی
نام همسر :حاجیه طوبی مجدیان فرزند ملک (ملون)(دختر خاله حاج اسماعیل )
متولد ۱۳۰۷
فرزند دوم خواجه محمد علی
حاج اسماعیل دوران جوانی و مجردی در آبادان زندگی کرده است و شغل او قصابی و کشاورزی بوده است
او دارای هفت فرزند می باشد که که به ترتیب عبارتند از:
(اسامی داخل پرانتز نام همسرانشان می باشد)
۱-مرضیه(عبدالامیر فرزند حسن) ۲- فریبا(علیرضا زیریی) ۳-غلامرضا(فروغ فرزند حاج حسین)
۴-علیرضا(اعظم فرزند حاج جاسم ) ۵-سهیلا(رضا مودت) ۶-لیلا(غلامرضا کیانی نژاد)
۷-محمدرضا(مینا فرزند باقر)