حاج عبدالمحمد مجدی
اسامی فرزندان:
عبدالرحمن – عبدالمجید – عبدالحمید – محمود – عبدالرحیم – احمد – محمد
فرخنده – مهین – فریده – طیبه – فرخ – بتول