باخبر شدیم که خانم محبوبه مجدی وآقای شهروز افشار با عنایت خداوند صاحب یک فرزند پسر به نام بردیا شده اند این تولد خجسته را از طرف خود وخاندان محترم مجدی ووابستگان محترم آنها به پدر ومادرش وهمچنین به حاج مرتضی مجدی وحاجیه خانم زهرا مجدی نسب پدر ومادر بزرگش تبریک وتهنیت می گویم