در مسیر جاده دزفول به شهرک حمزه در سمت چپ جاده نرسیده به شهرک  حمزه موسسه ای با تابلوی (مرکز تحقیقاتی فدک )جلب توجه می کند شاید شما هم بارها از کنار آن گذشته  وتوجهی به آن نکرده باشید پیشنهاد من این است که حتما به این مکان زیبا بروید واز طبیعت آن لذت ببرید این موسسه زیر نظر کشت وصنعت صفی آباد فعالیت میکند ولی دایره فعالیت آن درحد گل وگیاه میباشد در این مکان در گلخانه های بزرگی که تعبیه کرده اند برتمامی گل وگیاهان جهان مطالعه وتحقیق میشود وبر روی انها مطالعات علمی صورت می گیرد بنده در آخرین باری که آنجا بودم قرار شد با مسئول این مکان زیبا مصاحبه ای داشته باشم که مورد موافقت ایشان قرار گرفت ولی به علت مسافرت ایشان مصاحبه به تعویق افتاد و سهل انگاری من مزید بر این علت شد به هر حال با تعیین وقت قبلی از مسئول این مرکز حتما به دیدن آن بروید شما را به دیدن تعدادی از گلهای این مکان زیبا دعوت مینمایم حق یارتان باد محمد حسن مجدی نسب

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۴۶

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۴۷

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۴۸

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۵۱

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۵۷

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۵۸

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۵۹

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۶۰

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۶۱

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۶۲

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۶۳

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۶۵

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۶۶

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۶۷

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۶۸

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۶۹

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۰

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۱

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۲

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۳

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۴

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۵

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۶

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۷

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۸

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۷۹

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۸۰

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۸۱

۲۰۰۸۰۱۲۵۰۸۳