آقای حسن مجدی عرب

نام پدر : آقای غلامعلی مجدی عرب فرزند  حسن

نام مادر :خانم کتایون مجدی زاده فرزند احمد

نام همسر: خانم نرگس مجدی زاده فرزند محمد

ساکن : اندیمشک