حسین مجدی نسب

نام پدر محمد رضا فرزند مرحوم خواجه هوشنگ

نام مادر معصومه عباس پور

تاریخ تولد  نوزدهم مرداد سال ۱۳۹۵

فرزند دوم