713827

 

این تصویر در منطقه ای به نام ” ماتارام ” واقع در کشور اندونزی به ثبت رسیده است.