آقای حمیدرضا مجدی زاده

نام پدر : حاج عبدالرحمن

نام مادر: حاجیه خانم بهار وحدت پناه

نام فرزند: سارا

ساکن امریکا