شهید علیرضاشیخ نجدی

       

فرزند : عبدالحسین
متولد : ۱۳۴۴   

      شهادت : ۱۰/ ۶/۶۱   کوت عبداله

  در مسجد محمدی جلوم را گرفت و اعلام کرد که این رسم برادری و رفاقت نیست که تو پیش گرفته ای . به او گفتم سپاه آماده باش پنجاه درصد اعلام کرده و من نیز داوطلب اعزام شده ام ، در جوابم گفت : پس من چه ؟

تو که درس می خوانی ، در ضمن کسی باید بماند و مواظب پدر و مادر باشد ، با لبخندی مبنی بر اینکه این حرفها را نمی پذیرد ، ادامه داد ، بهتر است قرعه بزنیم و به نام هرکه افتاد او برود و این کار را کردیم که قرعه به نام او شد و در همان اعزام شهید ( علیرضا شیخ نجدی) ( عملیات رمضان سال ۶۱ ) قرعه عشق را به نام خود رقم زد و به لقاه دوست رسید .