دومین فرزند مرحوم حاج نورعلی مجدی نسب

اسامی خواهران و برادران به ترتیب:

محمدرضا – علی رضا – راضیه – حمیدرضا – محمود رضا – امجد

نام همسر : آقای محمد علی صفاری نسب

نام فرزندان به ترتیب:

علی – مریم – مرجان