آقای حمید مجدی نسب فرزند حاج محمد علی مجدی نسب هستند و مشغول به کار آزاد هستند.