2013-04-18 02.17.36

هفته جاری جشن عروسی آقای مهندس محمد مجدی هست.

برای این خانواده آرزوی خوشبختی می کنم.