به اطلاع فامیل عزیز می رسانم که خانم فروغ مجدی همسر گرامی آقای غلامرضا مجدی به یاری خدا بهبود یافته و از بیمارستان مرخص گردیده اند