بعضی از دوایر دولتی در این مملکت به جای اینکه مشتریان بد حساب خود را برای باز پس گیری مطالباتشان تحت فشار قرار بدهند ویا اینکه لااقل آنها را جریمه نقدی بنمایند برعکس رفتار نموده وبه آنها امتیازات خاصی نیز اعطا می نمایند ووقتی افراد خوش حساب ودرستکار این قبیل کارها را مشاهده می نمایند خود به خود ترغیب میشوند که راه این افراد را در پیش گیرند با خواندن دو مطلب زیر به تایید گفته های من پی خواهید برد
۱-بانک مرکزی ایران طبق بخشنامه ای به کلیه بانک های کشور دستور داده است جریمه مشتریانی را که بدهی های چندین ساله خود را پرداخت ننموده اند بخشیده ومابقی بدهی خود را یکجا ویا به صورت اقساط پرداخت نماید!!
۲-مشترکین دایمی تلفن همراه که بدهی های سنگین خود را پرداخت نکرده اند طبق بخشنامه شرکت مخابرات در صورتی که بدهی خود را پرداخت نمایند به مدت یک ماه به صورت رایگان با مدت زمان نا محدود می توانند مکالمه نمایند!!
پس چه بهتر که ما هم وارد جرگه این افراد شویم تا از این همه امتیازات خدایی بی بهره نمانیم ! حق یارتان باد