خواجه باقر مجدیان

نام پدر : ملک (ملون)                                    نام مادر : زهرا سلطان فرزند خواجه مندنی

متولد:۱۳۱۶                  وفت:۱۳۷۸

همسر : کبری فرزند خواجه حسن

دارای سه پسر و چهار دختر به نام های:

مهرداد – مهران –  مسعود

مریم – مرجان – میترا – مینا

ایشان در آبادان زندگی می نمود و مزارشان کنار در بقعه محمد بن جعفر طیار می باشد