نام: بشیر

نام خانوادگی: مجدیان

نام پدر: حسین

سن: ۸۵ سال

شغل: دامدار

نام همسر: شوکت مجدی فرزند خواجه اسماعیل

نام فرزندان: محمد علی – محمدرضا – حمید ( عبدالحسین) – مصطفی – علی – مرجان – شیرین – سهیلا