خواجه عباس (نقی) مجدی عرب
فرزند خواجه محمد
نام فرزندان:محسن – سهراب – پاکنوش – مهناز

نام همسر: خانم مهین مجدی زاده فرزند حاج عبدالرحمن
و ایشان تا قبل از جنگ تحمیلی ساکن آبادان بودند که با شروع جنگ در شیراز مستقر شدند
مزار ایشان در قطعه خاندان مجدی می باشد