آقای عبدالرحیم مجدی نسب
نام پدر : حاج هادی
نام مادر : زری فرزند خواجه رضا
نام فرزندان :
فریدون – فرامرز – مینا – افسانه – نسرین – مهری
ایشان ساکن اصفهان بودند و در همان جا دفن شدند