دو قطره آب که به هم نزدیک شوند،

تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند

اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند

پس هرچه سخت تر و قالبی تر باشیم ،

فهم دیگران برایمان مشکل تر ،

و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ ،

به مراتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود

لجوج تر و مصمم تر است

سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستد

اما آب . . . راه خود را به سمت دریا می یابد

در زندگی ، معنای واقعی سرسختی،

استواری و مصمم بودن را ،

در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد

گاهی لازم است کوتاه بیایی…

گاهی نمی‌توان بخشید و گذشت…

اما می‌توان چشمان را بست

و عبور کرد

گاهی مجبور می‌شوی نادیده بگیری…

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی