روزگار غریبی است۰نمکدان را که پر میکنیم توجهی به ریختن نمک ها نداریم اما زعفران را که می سابیم به دانه دانه اش توجه می کنیم!
حال ان که بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نمی شود ولی بدون زعفران ماه ها و سال ها میتوان اشپزی کرد و غذا خورد۰
مراقب نمک های زندگیمان باشیم۰۰۰۰ساده و بی ریا وهمیشه دم دست۰۰۰
که اگر نباشد وای بر سفره زندگی۰