آقای رئوف مجدی
نام پدر : رضا فرزند میرزاعلی
نام مادر: مریم مجدی نسب فرزند عبدالرحیم