فرزند خواجه شکرالله
نام همسر : خانم پریسا مجدی نسب فرزند مسعود
شغل: استاد دانشگاه در رشته مکانیک