آقای رضا مجدی یکی از بهترین و دلسوزترین افراد خاندان مجدی

متولد سال ۱۳۴۴
نام پدر خواجه میرزاعلی(عباس) نام مادر :خانم مهین نیلساز

و فرزند سوم خانواده می باشند
همسر شان خانم مریم مجدی نسب فرزند حاج رحیم
آقا رضا دارای سه فرزند به نام های:
رئوف . رسول . و رومینا می باشند
ایشان دوران کودکی و نوجوانی خود را در آبادان سپری کرده اند و بعد از شروع جنگ به دزفول آمده اند.
آقا رضا یکی از افراد اصلی و هیئت امنای گروه مارش مجدی و جز هیئت امنای شرکت تولیدی توزیعی خاندان مجدی می باشند
شغل ایشان حلوا فروشی است