سام مجدی نسب

نام پدر:آقای بهزاد مجدی نسب فرزند عبدالمجید

نام مادر:خانم فردیس مجدی زاده فرزند عبدالامیر

تولد:  ۸  خرداد  ۹۷