امشب موفق شدم بعد از مدتهای زیادی در سایت خاندان مجدی به جستجو و تفحص بپردازم.

این کار ساعاتی از وقتم را به خود اختصاص داد در دل به شما دست اندرکاران درود فرستادم،تشکرو فدردانی مرا بپذیرید .

و اما بعد،

نمیدانم از کجا شروع کنم که حق مطلب را ادا کرده باشم.

آرزو میکنم و امید دارم که زمانی فرا رسد تا از عباراتی مانند :ای کاش،اگر میشد،خدا کند و …هرگز استفاده نشود ولی اکنون که ناچار به استفاده از این عبارات هستم از عمق وجود زبان به سخن میگشایم.

ای کاش میشد که تا هستیم و بر روی این کره خاکی قدم بر میداریم برای هم و با هم باشیم.در ۴ فروردین ماه امسال شاهد برگزاری مراسمی به وسعت دلهای بزرگی بودیم که سعی در نزدیک تر کردن یک خاندان را بهم داشتند، با شور وصف ناپذیری در این مراسم شرکت کردم.در پایان مراسم فقط تاسف بود که مرا همراهی میکرد با خود گفتم این همه انسان هم ریشه توهستند و آنوقت تو فقط عده ای انگشت شمار را میشناسی، آنهم شناختی ظاهری. عزیزانی که نام خانوادگی مجدی را زینت بخش شناسنامه های خود کرده اید بیایید یکبار دیگر به  معنای لغوی فامیل هود دقت کنید و همانطور باشیم و رفتارکنیم که در خور معنای نام فامیلی ماست،افسوس هنگامی نامت برسر زبانها می افتد و دیده ها حتی اگر شده متوجه قاب عکسی که تو در آن جا گرفته ای میشوند که دیگر در این دنیای فانی نیستی و به جایی رفته ایی که دیگر هیچ کس به تو دسترسی ندارد.

به هم نزدیک اما زهم دور

عجیب است این حالات از ما چه افسوس

جوانی را تبه کردیم چقدر زود

به وقت پیری نالیم ای وای من کو

کجاست آنکه مرا همراه باشد

بگیرد دستم و دلدار باشد.

رفیقان رفته اند تنها بماندم

خدا را مرهمی ، بی یار ماندم

عزیزان یار و غمخوار دگر شید

به وقت ناتوانی همراه هم شید

شماها را سپارم باردیگر

به آن یار ودود تا سال دیگر

تک تک شما را دوست دارم با وجودی که نمیشناسمتان در پناه حق -شاد باشید.

فروغ مجدی نسب  ف عبدالحمید