۱-مستطیلی با سه خط بکشید
۲- تساوی زیر را با یک خط برابر هم نمایید

۵۵۰ =۵+۵+۵

۳-به جای علامت سوال عدد مناسب را قرار دهید
۱۷ ۷ ۲
۱۹ ۱۱ ۳
؟ ۱۳ ۵

۴-جای سه علامت سوال را با حروف مناسب لاتین پر نمایید(از راست به چپ بخوانید)

T W T M ؟ ؟ ؟
۵-سه نفر وارد یک مغازه ساعت فروش می شوند ویک ساعت به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ریال خریداری مینمایند وهر کدام مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال پرداخت می کنند بعد از رفتن آنها ساعت فروش متوجه می شود که قیمت ساعت ۲۵۰۰۰۰ ربال می باشد ومبلغ ۵۰۰۰۰ ریال اضافی را به شاگردش می دهد تا به آنها برگرداند شاگردش مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال را برای خودش نگه می دارد و۳۰۰۰۰ ریال به آنها می دهد بنابراین هر کدام مبلغ ۹۰۰۰۰ ریال پرداخت کرده اند ۳در ۹۰۰۰۰ ریال میشود ۲۷۰۰۰۰ریال و۲۰۰۰۰ ریال هم شاگرد برده است میشود ۲۹۰۰۰۰ ریال پس ۱۰۰۰۰ ریال دیگر کجاست؟

۶-جای خالی را با عدد مناسب پر نمایید
۷۶۳ ۱۹۵
۹۵۵ ۳۸۳
؟ ۵۷۵