در سری اعداد ۴،۳،۲،۱،؟ بجای علامت سوال چه عددی باید قرار داد؟

اما می دانیم که ۵ پاسخ ما نیست و این اعداد از رابطه خاصی حاصل شده اند!