سن مادر ودختری را تعیین کنید بطوریکه سن آنها ارقام مشابهی دارند اگر سال آینده سن مادر دو برابر سن دخترش باشد سن هر کدام چقدر است