مجموع سن آقا وخانمی ۹۸ سال است سن کنونی آقا ۲برابر سن خانم در زمانی است که این آقا همسن این خانم بوده است سن هر کدام چقدر است؟