بزر گترین عددی که می توان با سه رقم همانندبه دست آورد کدام است ؟این عد د به طور تقریبی دارای چند رقم است؟