از مردی که مشغول خواندن کتابی بود پرسیدند کدام صفحه از کتاب را میخوانید گفت اگر صفحه مورد نظر را در ۲ برابرحاصلضرب سن من در سن همسرم ضرب کنید نتیجه ۶۳۶۷۲۴ میشود او چه صفحه ای را میخواند؟