آقای سعید (غلامعلی ) مجدیان

فرزند مرحوم حاج رحیم

نام فرزندان :محمد مهدی – فاطمه

شغل : معاونت فرمانداری شهرستان  شوش

ساکن شهرستان شوش