آقای سعید مجدی نسب

نام پدر : آقای حمیدرضا فرزند حاج نورعلی

نام مادر : خانم میترا مجدی نژاد فرزند خواجه لازم

ساکن اهواز