سومین همایش خاندان محترم مجدی هفنم فروردین ماه ۱۳۹۴در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشگاه آزاد شهرستان دزفول از ساعت سه الی شش بعد از ظهر برگزار می گردد. از تمامی افراد محترم خاندان طبق معمول هر سال بوسیله رابطین محترم دعوت به عمل آمده است ، اشخاصی که تا کنون به آنان اطلاع رسانی نگردیده است دعوت می نمایم در این همایش شرکت نمایند ورود بستگان  منسوب به خاندان مجدی در این همایش آزاد می باشد.

هزینه های این همایش توسط محمد حسن مجدی نسب جمع آوری می گردد ،میزان پرداختی جهت هر نفر اختیاری است به امید دیدار تمامی افراد خاندان مجدی  و بستگان محترم  آنهادر این همایش.

محمد حسن مجدی نسب