ما نگوییم  بد ومیل به ناحق نکنیم

جامه ی کس سیه ودلق خود ارزق نکنیم

توفیق بهره مندی از مهریاران برایم غنیمت بود.

سپاس فراوان از تمام اقوام وخویشان ودوستان مهربانم بخصوص پسر برادرم آقا عزیز پسر دایی های خوبم آقا محمد رضا  آقا حسن وآقا ایمان وآقا غلامحسین وآقا رضا و همچنین دختر دایی مهربانم فروغ خانم  که مرا درامر انتخابات شورای اسلامی شهر یاری وحمایت نمودند.

دکتر احمد مجدی فر