دیشب (پنج شنبه ۹۲/۱۲/۸) سفره ای کوچک و اما بس زیبا و باصفا گستردیم و با قرآن و گل و آب و آیینه ،پیمان همسری را بین آقای محمدرضا مجدی فرزند حاج علیرضا و دوشیزه مریم خامسی با تأییدات حضرت باری تعالی منعقد ساختیم و دعا کردیم تا در زیر سایه ی الطاف الهی همیشه با هم باشند و راه سرنوشتشان را با دلی خوش و عاقبتی خیر و روشن بپیمایند .برای این زوج جدید از خدا کامروایی و سعادت را آرزومندیم .