باخبر شدیم که خانم پردیس مهر تاج فرزند عزیز مهر تاج و نسیم دفتری در تارخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ پای سفره عقد نشستند وبه تزویج آقای امین رفیعیان در آمدند  ایشان نوه خانم فرخنده مجدی نسب میباشند برای این زوج جوان به نیابت از خاندان معزز مجدی خوشبختی و سر بلندی آرزومندم