در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲به این فکرافتادم که شجره نامه خاندان مجدی را به صورت نظم در آورم وآنرا در همایش خاندان مجدی برای خاندان عزیزم بخوانم ولی کثرت کار در آخر سال وکمی وقت مرا مجبور نمود تا پاسی از شب را به این کار اختصاص دهم و برای انجام این کار به علت کمی وقت مجبور شدم گزیده ای از افراد را در اشعارم ذکر نمایم ولی اسامی سرشاخه های خاندان راذکر نموده ام روال سرودن اشعارم به صورتی است که سر شاخه های شش شاخه خاندان مجدی را به شش شاخه گل تشبیه کرده و اولاد حاصل از آنها را شاخ وبرگهای آنها قرار داده ام با توجه به اینکه بنده سر رشته ای از شعر وشاعری ندارم وحتما ایراداتی در این اشعار وجود دارد از خوانندگان گرانقدری که این اشعار را رویت می نمایند پیشاپیش عذر خواهی مینمایم
مخوم سیتوگوم شعر قشنگی
که خوش حالتون کنم چن روزی خندیه
مخوم عیدی دوهام مژدیونه
بون شنگل ا ای عیدی که دامه
مخوم تعریف کنم ا گپ گپونتون
ا شیخ عبدالحمید تا میرزاوندون
ا حیدر علی ونور ومبارک
ا شیخ عبد المجید وچن برارش
ا شیش شاخه مخوم شیش گل درارم
ونمشون سوز بون خواجه درارم
ا شاخه اولی گبشون مبارک
که هف بچه اوورده پی عیالش
حسین وتقی ومیرزا وجوهر
طلا وشمس جون آخر خدیجه
بنازم مو حسین ای شیر پیانه
اوورده مین خونش هف پیانه
رضا وپوپی وسلطون وجاسم
ابوالقاسم حسن سلطون دوم
ا میرزا چه گوم سیتوعزیزو
که داشته چار کوک او ا زری جون
ا مش محمه تقی سر دار وکچکه
که بونگ زن به مارشون فاش کچکه
ایسو مو وا رووم ور گل دوم
اگر سوز بیسه او گلدونشه آروم
گپ گل خونشو همتی نومی
که داشته هفتا بچه یه زمونی
رسیدم مو ور گلدون سوم
نشینم مو ا مینش گل درارم
گل اول گل شیخ نجدیونه
که هم اسمش قشنگ هم شوخ وشنگه
بوه نومش علی شیخی قفاشه
که داشته یه کوک میرزا قشنگه
زونه میرزا اوورده پنتا اشکم
کرم نعمت حسن باقیشو دختر
ا خواج میرزا کوک محمه حسن جون
دو تا بچه عمل اومسه سیشون
یکی خورشید یکی خواج عبده رحمون
که صلوات وا فرسنی هی دوماشون
ای رحمانش پیا کا ره ونی بید
ا می کل مژدیو عالمتری بید
بهارو هووش صدیقه نومی
سو شیش بچه اووردن یه زمونی
رسیدم موور گلدون چارم
ا مینش مو مخوم ملک درارم
ملک محمودمو په بچه داشته
رحیم وفاطمه ومحمد سو تاشو
هل وصدر ورخ گل هم دوماشو
رسیدم موورگلدون پنجم
ا ته گلدون مخوم مژدی درارم
ته گلدون بشیر نومی نشسه
ا ریشا ای بشیر هف گل پگسه
رضا ومحمدوسلطون ومریم
حسین وفاطمه وزهرای پر غم
گل اول که اسم او حسینه
دو په بچه اوورده ا سو زونه
کریم رحمان منور وحمیده
بشیر طوبی رحیم فاطمه محمد
رسیدم مو گلدون آخر
که بو هیل میایه ا کنارش
ای گلدون شیشمی شیش شاخه زنده
علی محمد حبابه عبد محمد
دو تا ریشه دگه گلدون شیشم
یکیشوملک ته گلدون شوکت
یکی ا ای گلا نومش محمد
اوورده یه کوک حج حوجی محمد
دو چار بچه اووردنه هیل وشازده
عطیم کاطم مجید احمد عظیمه
هنی چار تا دگه امینشو مونده
حمید شهناز تهی زونه مریده
اهش بچه که نوم بوردم مو سیتو
پیا دس اولی مومینشون دیدم
نومش آغا عظیم زونش ملاکه
اوورده پنتا اشکم ای ملاکه
نریمان نسترن نادر ونیلو
که هر که بینشون هی وا زنه کل
ا په بچش سو تا دگدور بیسنه
دوتا ای دگدرو بالا پرسنه
یکیشو نسترن زونه حسینه
نریمان مین امریکا مقیمه
عزیزون مو دگه گلدون ندارم
ام پونصد گل نسه مو دارم
گلای رنگ به رنگ خوش بو معطر
که هر سیلشو به یه دنیا به ارزه
عزیزون دلم ای مژدیو شعر مو وارس
اگر گند بید یا بیتاش نارس
خوتون بخشی مونه پی سر بولندی
که نوکرتو بوه حسن مژدی